Co podlega pomiarom pola elektromagnetycznego według przepisów ochrony środowiska?


Obligatoryjnie pomiarom pola elektromagnetycznego podlegają:

  • linie wysokiego napięcia (110 kV i więcej), szczególnie w miejscach największego zwisu przewodów oraz w bliskości budynków, dróg, miejsc przebywania ludności itd. oraz główne punkty zasilania (GPZ),
  • anteny (źródła radiowe), których równoważna moc promieniowana izotropowo jest większa niż 15 W.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów ustala następujące granice:

Zakres częstotliwości
pola elektromagnetycznego
Składowa elektryczna Składowa magnetyczna Gęstość mocy
0 Hz 10 [kV/m] 2,5 [A/m]
od 0 Hz do 0,5 Hz 2,5 [A/m]
od 0,5 Hz do 50 Hz 10 [kV/m] 60 [A/m]
od 0,05 kHz do 1 kHz 3 : f* [A/m]
0,001 MHz do 3 MHz 20 [V/m] 3 [A/m]
od 3 MHz do 300 MHz 7 [V/m]
od 300 MHz do 300 GHz 7 [V/m] 0,1 [W/m2]

Więcej na ten temat w:

Nadal masz wątpliwości? Zadaj pytanie naszym specjalistom.

Powrót